Medezeggenschap 2017-2018

Volgens de Wet Medezeggenschap (WMS) hebben leerlingen, ouders van leerlingen en medewerkers van scholen het wettelijke recht om advies te geven dan wel instemming te verlenen aangaande het beleid op hun school.

Op het Meridiaan College is de medezeggenschap geregeld in een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en een Deel Medezeggenschapsraad (DMR).  In de CMR worden de zaken besproken die voor het geheel van het Meridiaan College van belang zijn. Daarnaast functioneert op  elke vestiging, in het verlengde hiervan, een DMR, waar­in  de meer vestigingsspecifieke zaken besproken worden.

In zowel DMR als CMR, elk dus naar niveau, wordt het beleid van de school getoetst, besproken en gewogen. De raden zijn daarbij bevoegd om voorstellen te doen  of advies te geven over het hele schoolbeleid. Nieuw beleid wordt ter instemming aan de raad voorgelegd.

Medezeggenschap draait niet alleen om financiële zaken, maar ook om personeelsbeleid, onderwijsvisie en onderwijskundige keuzes van de school, kwaliteitscontrole en uiteraard ook om zaken als de ouderbijdrage en de verantwoording daarvan.

Wie?
Op Het Nieuwe Eemland bestaat de DMR uit de gekozen vertegenwoordigers  uit  drie geledingen: leerlingen (3), ouders van leerlingen (3) en personeelsleden (6).  Dit jaar bestaat de DMR uit de volgende personen: 

   
Personeel:

 
Frans van der Leeuw* (voorzitter), Chris Corten (secretaris/penningmeester), Jacob de Jong, Caspar Middeldorp*, Lieke Dammer, Robbert Hall
Ouders: Otto Peters, Nicole Willems*, 1 vacature
Leerlingen:      Josephine van Snippenberg, Cato Kempenaar, 1 vacature

 * ook lid CMR

Vergaderplanning DMR HNE 2017 – 2018 20.00-22.00 uur:

 pCMR

         DMR
 
 

 
 
 
 
 
 
     

Heeft u vragen of opmerkingen aan onze DMR? Mailt u gerust naar c.middeldorp@hetnieuweeemland.nl.